PRIVACY- en COOKIEVERKLARING

Wij samen

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en

overeenkomsten met Wij samen, Tureluur 33, 8281 EX Genemuiden, KvK: 68287267

Versie: 22 december 2019.

Wij samen respecteert de privacy van de bezoekers van de website en draagt er zorg voor

dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe Wij samen  dit precies doet, en welke persoonsgegevens er van u verzameld worden en voor welke

doeleinden, kunt u hieronder lezen.

 

Het gebruik van persoonsgegevens:

Indien u wenst, kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website

www.wij-samen.nl. Hier worden uw naam, telefoonnummer en e-mail gevraagd.

 

Doeleinden van gebruik:

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Wij samen in bepaalde gevallen

uw persoonsgegevens opslaat. Wij samen  gebruikt uw persoonsgegevens voor:

– de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;

– relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt.

Uw gegevens worden bewaard tot u Wij samen  verzoekt deze te verwijderen of totdat Wij samen  haar bedrijf beëindigt.

 

Omschrijving van de persoonsgegevens:

Voor bovengenoemde doeleinden zal Wij samen  de volgende persoonsgegevens van u

verwerken:

– bedrijfsgegevens;

– e-mailadres;

– (mobiel) telefoonnummer.

 

Bewaartermijnen

Wij samen  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze

privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden:

Wij samen  gaat uiterst vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Verder zal Wij samen

de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier

voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de

uitvoering van de overeenkomst of Wij samen  dit op basis van de wet of de overeenkomst

mag of moet doen.

 

Gegevensbeveiliging:

Wij samen maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van

de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld

toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgt Wij samen  dat alleen de

noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw

persoonsgegevens afgeschermd is. Wij samen maakt hiervoor in ieder geval gebruik van

een TLS-verbinding.

 

Cookies:

Op deze website worden geen cookies gebruikt.

Uw wettelijke rechten:

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens Wij samen van u heeft, kunt u

altijd contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@wij-samen.nl, of telefonisch

via 06 27420763 op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur.

 

U heeft de volgende rechten:

– uitleg en inzage krijgen over welke persoonsgegevens Wij samen heeft en wat

daarmee gedaan wordt;

– het laten corrigeren van fouten;

– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

– intrekken van toestemming;

– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

– overdraagbaarheid van gegevens.

– Heeft u een klacht, kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij samen behoudt zich van het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te

passen. Wijzigingen zullen op www.wij-samen.nl worden gepubliceerd. Het verdient dan ook

aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.